Fused Deposition Modeling

(FDM)

     เป็นการพิมพ์ 3 มิติ ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน โดยมีหลักการทำงานคือ การหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้น ผ่านหัวฉีด(Nozzle) คล้ายกับการทำงานของปืนกาว เครื่อง FDM 3D Printer จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมาเป็นรูปร่างในแนวแกนระนาบก่อน เมื่อเสร็จชั้นหนึ่งแล้วก็จะพิมพ์ในชั้นต่อๆไป จนครบ Layer ของชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้

        FDM Printer ใช้ได้กับงานทุกประเภท ชิ้นงานที่พิมพ์สามารถนำมาขัด แต่ง หรือเจาะได้ และนำมาใช้งานได้จริง เช่น ใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักร เครื่อง FDM Printer สามารถใช้วัสดุได้หลากหลาย เช่น เส้น PLA, ABS, PET, Nylon, Wood(พลาสติกผสมไม้), Bronze(พลาสติกผสมทองเหลือง) เป็นต้น บบไว้

งานที่เหมาะสมสำหรับ FDM Printer

1. ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม
2. Model งาน Prototype
3. Model สถาปัตย์
4. ฟิกเกอร์โมเดลที่มีความซับซ้อนไม่มาก

3 ขั้นตอน สั่งปริ้น 3D กับ TKK 3D Printing

01 ส่งไฟล์ 3D

ส่งไฟล์ของคุณ หรือให้ทางเราออกแบบ

หากคุณมีไฟล์ 3D อยู่แล้วสามารถส่งไฟล์ให้เราผ่าน 3 ช่องทาง รูปแบบของไฟล์ควรเป็น .stl .obj .stp .x_t หน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)

ส่งมาที่อีเมล tkk3dprinting@gmail.com

02 ตรวจสอบและประเมินราคา

กำหนดรายละเอียด

ในขั้นตอนนี้ทางเราจะทำการตรวจสอบไฟล์ของคุณ
และทำการกำหนดรายละเอียดของการพิมพ์งาน 3D ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ หลังจากนั้นจึงประเมินราคาและแจ้งให้คุณทราบ

03 เริ่มปริ้น 3D ชิ้นงานจริง

เริ่มงานและจัดส่งชิ้นงาน

หลังจากยืนยันในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ทางเราจะทำการ

ปริ้น 3D ตามแบบที่คุณต้องการ และเมื่อปริ้นเสร็จเรียบร้อย จะมีการเก็บงานและแกะ support ให้ หลังจากเสร็จกระบวนการทั้งหมดทางเราจะจัดส่งชิ้นงานผ่านผู้ให้บริการขนส่งเอกชน