TKK3D Printing Service บริการ 3D ครบวงจร
Scan3D&CADEnginner
วิศวกรรมผันกลับ

Reverse Engineer

Reverse Engineer

รับบริการสแกน 3 มิติ ออกแบบสามมิติ Reverse Engineer พร้อมบริการพิมพ์
3 มิติ ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ งานพิมพ์สำหรับงาน
ตัวอย่าง หรือเอาไปใช้งานจริงเราก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาให้คุณได้

รีวิวและผลงานของเรา

เพราะ TKK3D มีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ 3 มิติ Reverse
Engineer โดยวิศวกรมากประสบการณ์ และเครื่องมืออุปกรณ์
คุณภาพพร้อมบริการที่ดี ปรึกษาได้ทุกขั้นตอน ทำให้คุณไม่ต้องปวด
หัวกับงานของคุณอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นงานต้นแบบ Mockup,
Prototype ที่ TKK3D one stop service พร้อมดูแลคุณ

คือ วิธีการศึกษา การวิเคราะห์จากชิ้นงานต้นแบบ หรือ ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ เพื่อที่
จะเข้าใจรูปร่าง ขนาด ลักษณะการทำงาน แล้วสามารถสร้างชิ้นงานนั้นขึ้นมาใหม่ได้
โดยมีลักษณะเหมือนเดิม หรือคล้ายคลึงกับชิ้นงานต้นแบบ เช่น ชิ้นงานเก่าเกิดความ
เสียหาย หาอะไหล่มาแทนที่ไม่ได้ มีความจำเป็นต้อง ซ่อมแซม แต่ขาดข้อมูลของชิ้น
งาน วิธีการ Reverse Engineering ก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นี้ได้ โดยวัดขนาด
หรือ 3D Scan ชิ้นงานเดิม เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ ใกล้เคียงกับ ชิ้นงานเดิม แล้ว
ออกแบบ ชิ้นงานใหม่ผ่านโปรแกรมใน Computer โดยอ้างอิงชิ้นงานเดิม จากนั้น
นำตัวไฟล์ที่ได้ออกแบบ ไปขึ้นชิ้นงานโดยวิธีการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

ไฟล์ก่อน – หลัง Reverse Engineer ต่างกันอย่างไร ในตอนแรกไฟล์ที่ได้จากการสแกนจะมาในรูปแบบ STL จะมีเพียง รูปลักษณ์
กับ พื้นผิว ของชิ้นงาน หลังจากผ่านกระบวนการ Reverse Engineer จะทำให้ได้ไฟล์ CAD ที่มีขนาด Dimension ที่ชัดเจน
พื้นผิว เรียบเนียน โดยสามารถนำไฟล์ไปขึ้นชิ้นเป็นงาน หรือ นำไปต่อยอดได้

กระบวนการ Reverse engineer จะทำให้เราเข้าใจการ
ทำงานของชิ้นงาน แล้วยังรู้ได้ว่าการทำงานใดในชิ้นงานไม่ตอบ
สนองต่อการใช้งาน เราก็จะสามารถทำการแก้ไขชิ้นงานได้โดย
ยังจำเป็นต้องรักษากลไกสำคัญหรือส่วนประกอบหลักบางส่วน
ที่ขาดไม่ได้ในชิ้นงานเอาไว้ อีกทั้งยังทำให้ช่วยประหยัดเวลา
การออกแบบชิ้นงานใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ต้องเริ่มใหม่จาก 0 แต่หากผ่านกระบวนการ Reverse
engineer จะทำให้ได้ขนาดและกลไกการทำงานตามต้นแบบที่
สามารถใช้งานได้แน่นอน จากนั้นค่อยนำมาพัฒนานำมา
ดัดแปลงตามที่ต้องการ ทำให้ช่วยประหยัดเวลาลงได้

Scroll to Top